Skip directly to content

Laatste nieuws

Onderstaande teksten vertrokken op 25/10/2016 naar de Vlaamse pers.

Kleuters met downsyndroom worden vergeten!

Overal in Vlaanderen wordt de implementatie van het M-decreet geëvalueerd. De ouderwerkgroep: Kleuters met downsyndroom in het gewoon onderwijs" deed al een deel van het huiswerk. Het M-decreet is voor onze kinderen “een lege doos”.

Deze werkgroep ontstond twee jaar geleden naar aanleiding van het Symposium Downsyndroom van 19 en 20 maart 2014.
We stelden toen vast dat er voor onze kleuters en hun kleuterleid(st)ers geen structurele ondersteuning op maat bestaat. Kleuters met downsyndroom kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs, maar als de ouders kiezen voor gewoon onderwijs is er geen enkele ondersteuning voorzien.
Het M-decreet was toen nog niet van kracht en we ondernamen acties opdat onze kleuters niet vergeten zouden worden in alle nog te nemen beslissingen.

Via verschillende mails en tijdens diverse bezoeken op het kabinet kaartten we dit gebrek aan ondersteuning aan. We bezorgden het kabinet in 2015 en 2016 een dossier met de ondersteuningsnoden van onze kleuters en hun kleuterleid(st)ers.
We probeerden als ouders-vrijwilligers in kaart te brengen over hoeveel kleuters het gaat, want niemand in Vlaanderen weet hoeveel kleuters met downsyndroom of een andere verstandelijke beperking naar het gewoon onderwijs gaan.
In 2011 werden 48 kinderen met downsyndroom geboren, in 2012: 53, in 2013: 58, in 2014: 44 en in 2015: 45 (www.zorg-en-gezondheid.be). We vonden voor het schooljaar 2014-2015 60 kleuters en voor het schooljaar 2015-2016 44 kleuters met downsyndroom die naar een gewone kleuterschool gaan. In verhouding tot de totale Vlaamse kleuterpopulatie (schooljaar 2015-2016: 267.756 kleuters in het gewoon kleuteronderwijs; www.onderwijs.vlaanderen.be) gaat het om een heel beperkt aantal kleuters. Onze telling pretendeert niet absoluut en volledig te zijn. U vindt verdere info als bijlage.

Aanvankelijk beloofde men ons onze bezorgdheden mee te nemen bij de verschillende overlegrondes. Ook aan de medewerkers van het kinderrechtencommissariaat gaven we onze bezorgdheden en vragen door.

Twee jaren later moeten we vaststellen dat er nog steeds geen structurele ondersteuning voorzien is voor onze kleuters. Wie beslist in Vlaanderen dat onze kleuters geen recht hebben op deze zo noodzakelijke ondersteuning op maat?

Baby's en peuters met een verstandelijke beperking kunnen terecht in een inclusieve en daarop voorziene kinderopvang. In de kleuterschool is er plots geen ondersteuning meer.
Dat druist in tegen de filosofie van het M-decreet en tegen waar Vlaanderen zich toe verbonden heeft bij de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Daarom vragen we dat tegen september 2017 leerlinggebonden ondersteuning in de klas op maat van kleuters met downsyndroom of een andere verstandelijke beperking naast ondersteuning voor de kleuterleid(st)ers wordt voorzien.

Ouders moeten nu nog steeds zelf op zoek naar ondersteuning. Ze gaan langs bij het CLB van hun school of bij scholen voor Buitengewoon Onderwijs. Tijdens hun zoektocht krijgen ze heel diverse en vaak tegenstrijdige informatie. Hun verhalen kan u lezen in de bijlage. Ouders wilden alleen maar anoniem getuigen omdat ze schrik hebben dat hun getuigenis een negatieve invloed op hun dossier zou kunnen hebben.

Toch vonden we twee ouders die hun ervaringen willen delen.

Chadia Cambie is de mama van Ella-Louise, een kleuter van 4 jaar met downsyndroom. Ella-Louise zit in de 2e kleuterklas. Ze heeft nog steeds geen ondersteuning. Na recente testen blijkt dat ze een terugval heeft gemaakt op alle ontwikkelingsdomeinen. Het gebrek aan structurele ondersteuning van in het begin had dit misschien kunnen voorkomen. Daardoor is de voorsprong die ze had nu een achterstand geworden. U kan de mama van Ella-Louise bellen op: 0475 38 76 94.

Kai is een kleuter van 5 jaar uit de 2e kleuterklas. Hij heeft downsyndroom. Kai heeft voorlopig anderhalve lestijd ondersteuning per week nadat zijn mama lang en hard heeft aangedrongen bij het CLB. Het ging niet vanzelf om deze heel beperkte, maar toch zo noodzakelijke ondersteuning georganiseerd te krijgen. U kan de mama van Kai, Audrey Bertens bellen op: 0476 49 94 88.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Mieke Leroy, mama van 5 kinderen waarvan de vierde downsyndroom heeft. Hij is ondertussen 16 jaar en loopt nog steeds een inclusief parcours. Toen hij op 23 april 2003 startte in de instapklas kregen zijn ouders te horen dat “men in Brussel” bezig was met het organiseren van ondersteuning voor kleuters in de gewone kleuterklas. Dat is al meer dan 13 jaren geleden …

mieke@downsyndroom.eu

09/2363913 0484/731329

 

Reageer op dit artikel